Formy świadczonej pomocy prawnej

1. Udzielania pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa,

2. Sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych,

3. Opracowywania projektów wszelkich aktów prawnych, w tym:

  • umów,
  • porozumień,
  • ugód,
  • listów intencyjnych,
  • uchwał,
  • regulaminów i zarządzeń,

4. Zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,

5. Reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami (w tym w postępowaniu grupowym), urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism.